Địa chỉ: Xã Công Hải
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mẫu giáo Công Hải

Xã Công Hải
ntn-thuanbac-mgconghai@edu.viettel.vn